Aandeelhoudersgeschillen en geschillenregeling

Onenigheid tussen aandeelhouders en verschil van inzicht over het te voeren beleid binnen de vennootschap kan veel schade toebrengen aan de onderneming. Dit kan tot gevolg hebben dat er verkeerde besluiten worden genomen of geen rechtsgeldige besluiten doordat er geen meerderheid van stemmen kan worden bereikt. Ook kan het zo zijn dat een aandeelhouder het vennootschappelijk belang schaadt door zijn handelen of nalaten. Procederen is niet in het belang van de vennootschap.

Procederen is niet in het belang van de vennootschap.

Het geschil kan worden opgelost en uit onderhandeld. Bijvoorbeeld door het uitkopen van de aandeelhouder. Ingeval het echt niet anders kan, kan er een vordering uitstoting of een vordering overdracht aandelen ingesteld worden. Als aandeelhouders een derde van het kapitaal verschaffen kunnen zij een aandeelhouder die de belangen van de vennootschap schaadt dwingen zijn aandelen over te dragen op grond van artikel 2:336 BW. De rechter is verplicht om een deskundigenbericht op te vragen over de waarde van de aandelen ex art. 2:339 BW, tenzij er in de statuten een waardebepaling voor de aandelen staat opgenomen. Ook kan de rechter er ex art. 2:243 BW er bij de prijs voor de aandelen rekening mee houden dat de waarde van de aandelen is gedaald door het handelen van deze aandeelhouder. Tegenover de vordering tot uittreding als aandeelhouder staat de vordering tot overname van de aandelen. Als een aandeelhouder in zijn rechten wordt geschaad, kan hij zijn mede-aandeelhouder(s) dwingen zijn aandelen over te nemen op grond van art. 2:343 BW. Ook hier kan de rechter een of meer deskundigen benoemen om de prijs te bepalen. In Boek 2 BW (artikel 2:335 – 2:343a BW) is de geschillenregeling opgenomen tussen aandeelhouders die bedoeld is om dergelijke geschillen op te lossen. Als u minimaal 10% van de aandelen bezit kunt u zich ook wenden tot de Ondernemingskamer die vergaande voorzieningen kan treffen binnen de onderneming als er sprake is van wanbeleid. De Ondernemingskamer kan bestuurders schorsen of ontslaan, kan tijdelijke bestuurders of commissarissen aanstellen, kan schorsing of vernietiging van besluiten bewerkstelligen, kan de aandelen tijdelijk overdragen, van de statuten afwijken of een rechtspersoon ontbinden.

U bent op zoek naar een advocaat voor advies over fusies, overnames en herstructureringen? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan