Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan aangesproken worden door een curator, de besloten vennootschap, of door crediteuren. Ook kan het zo zijn dat u een bestuurder aan wilt spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Krol Advocaten heeft ruime ervaring, aan beide zijden van de tafel. 

De B.V. kan de bestuurder aanspreken op grond van artikel 2:9 BW. Dit betreft interne aansprakelijkheid. Dat gaat over de taken die de bestuurder ten opzichte van de B.V. moet verrichten. Er moet sprake zijn van een ernstig verwijt in die zin dat geen enkele redelijk handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld zou hebben.

De belangrijkste twee gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge art. 6:162 BW zijn af te leiden uit het arrest Ontvanger/Roelofsen zijnde:

‘Bij benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaald blijven van diens vordering kan naast de aansprakelijkheid van de vennootschap, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder:

  1. Namens de vennootschap heeft gehandeld, dan wel,
  2. Heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.

In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld, waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gehouden door een curator, crediteuren, de belastingdienst, het pensioenfonds of werknemers voor bijvoorbeeld:

  • Het niet betalen van pensioenpremies.
  • Het niet melden van betalingsonmacht
  • Het selectief betalen van crediteuren.
  • Het schenden van de boekhoudplicht.
  • Het achterlaten van bepaalde financiële verplichtingen in een failliete vennootschap.
  • Het onrechtmatig uitkeren van dividend, etc. 

Een curator spreekt een bestuurder/beleidsbepaler meestal aan op grond van ernstig verwijtbaar handelen en/of op grond van het feit dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht. Ook kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden op grond van onrechtmatige daad. De lat ligt hoog bij de bestuurdersaansprakelijkheid. Er moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen zijdens de bestuurder. Niet alleen een bestuurder, maar ook een feitelijk beleidsbepaler kan aansprakelijk worden gehouden. Wij kunnen u als bestuurder c.q. beleidsbepaler behulpzaam zijn bij het voeren van onderhandelingen om een procedure te voorkomen. Ingeval dit niet lukt kunnen wij gerechtelijke procedures voor u voeren. De gerechtelijke procedures die wij hierover hebben gevoerd zijn tot heden allemaal gewonnen.

U wilt meer weten? Vraag meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan